Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op een lidmaatschap
bij Kaput Training en de aanvullende voorwaarden voor onze verschillende overeenkomsten.
Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten door een email te sturen.


Kaput Training is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 56957378.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN KAPUT TRAINING

a.     Deze Algemene Voorwaarden Kaput Training zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training en/of outdoor work out (een Kaput Training), aangeboden en/of verzorgd door Kaput Training en anderzijds Kaput Training.

b.     Een Kaput Training is (i) een Reguliere Kaput Training, (ii) een Kickboks Kaput Training, of (iii) een Kaput Special/evenement. De inhoud van iedere Kaput Training – en of deze een Reguliere Kaput Training, een Kickboks Kaput Training of een Kaput Special/evenement betreft – staat op de website van Kaput Training.

c.     Deze Algemene Voorwaarden Kaput Training zijn van toepassing op elke Strippenkaart en elk Abonnement.

d.     Zowel door aanschaf van een Strippenkaart of Abonnement, als ook door deelname aan een Kaput Training verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Kaput Training.

e.     Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Kaput Training geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

f.      Kaput Training kan deze Algemene Voorwaarden Kaput Training van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Kaput Training. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Kaput Training verstrekt.

g.     Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Kaput Training (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Kaput Training toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST

a.     Een overeenkomst tussen Kaput Training en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van Kaput Training.

b.     Voor Kaput Training ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

c.     Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaput Training. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

d.     Een overeenkomst tussen Kaput Training en een Deelnemer bestaat uit:

(i)   een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan alle Kaput Trainingen

(ii)  een Abonnement, dat bestaat uit:

(a) een Abonnement 1x per week, dat in een bepaalde periode één keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan alle Kaput Trainingen in een bepaalde regio; of
(b) een Abonnement flexibel, dat in een bepaalde periode 6 trainingen per maand recht geeft op deelname aan alle Kaput Trainingen in een bepaalde regio; of
(c) een Abonnement onbeperkt of  jaar onbeperkt, dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan alle Kaput Trainingen.

e.     Onder de volgende voorwaarden kan een Deelnemer een Abonnement te allen tijde vervangen door een hoger Abonnement. Een Abonnement vervangen door een lager Abonnement kan alleen tegen het einde van de looptijd van het betreffende Abonnement:

(i)    het nieuwe Abonnement heeft een looptijd van minimaal één maand;

(ii)  het oude Abonnement komt te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe Abonnement.

3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

a.     Een Strippenkaart of een Abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

b.     Een Strippenkaart is beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de website van Kaput Training onder ‘Geldigheidsduur’.

c.     Bij zware blessures, langdurige ziekte of zwangerschap  kan de geldigheid van een Strippenkaart of Abonnement worden opgeschort. Kaput Training heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

d.     Als een Deelnemer een Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de Strippenkaart verbruikt, voordat het (Jaar)Abonnement ingaat.

e.      Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

h.     Een Abonnement heeft een geldigheid van een (1) maand of (1) jaar. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.

i.      Een Abonnement voor bepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van het Abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand.

j.      Een Abonnement voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand.

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

a.     Een Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Strippenkaart of Abonnement.

b.     De actuele prijzen  van de Strippenkaarten en de Abonnementen staan op de website van Kaput Training. Kaput Training heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Kaput Training. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten, (Jaar)Abonnementen.

c.     Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van Kaput Training.

e.     Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.

f.      Een (Jaar)Abonnement en moeten vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse automatische incasso.

Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert Kaput Training automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het (Jaar)Abonnement.

g.     Een (Jaar)Abonnement worden – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 1e  of de 15e dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven.

h.     Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die Kaput Training of een door Kaput Training ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan Kaput Training verschuldigd is, aan Kaput Training verschuldigd.

i.     Kaput Training heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. ONTBINDING

a.    De Deelnemer kan een overeenkomst met Kaput Training ontbinden binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

b.    De Deelnemer ontbindt door binnen een termijn van één maand een email te sturen naar Kaput Training.

c.    Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

6. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP

a.     Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Kaput Training.

b.     Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee uur voor aanvang van een Bootcamp kosteloos nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht.

c.      Kaput Training is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Kaput Training.

d.    Kaput Training heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een Kaput Training  bij onvoldoende belangstelling (minder dan 6 deelnemers) te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

e.     Buitengewone omstandigheden leveren voor Kaput Training altijd overmacht op en ontheffen Kaput Training van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Kaput Training ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

f.      Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Kaput Training is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Kaput Training door gevaarlijke weersomstandigheden.

g.     Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Kaput Training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Kaput Training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

7. AANSPRAKELIJKHEID

a.     Deelname aan een Kaput Training geschiedt op eigen risico.

b.    Kaput Training, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Kaput Training.

c.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Kaput Training, haar medewerkers en trainers, is Kaput Training niet aansprakelijk.

d.    Kaput Training is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van eenKaput Training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

e.    Kaput Training is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Kaput Training. Een Kaput Training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Kaput Training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

f.     Kaput Training behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Kaput Training.

g.    Kaput Training is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Kaput Training.

h.     De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Kaput Training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a.     Kaput Training respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

b.     Kaput Training gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Kaput Training deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

c.     Kaput Training zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

d.     De werknemers van Kaput Training en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

e.     De verstrekte informatie op de website www.kaputtraining.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

f.      Hoewel Kaput Training de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Kaput Training niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Kaput Training sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

g.     De websites van derde partijen waarnaar op de website www.kaputtraining.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Kaput Training gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Kaput Training aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

h.     De website www.kaputtraining.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Kaput Training.

i.      De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Kaput Training.

9. KLACHTEN

a.   Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Kaput Training zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Kaput Training te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij Kaput Training(Telderslaan 96, +(31) 06 – 52612282) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

b.  De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c. Kaput Training beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Kaput Training verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Kaput Training.

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a.     Van deze Algemene Voorwaarden Kaput Training kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Kaput Training.

b.     Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

c.     Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.